https://www.youtube.com/watch?v=Z9tAvKJ_Lh8


歌「時代」中島みゆき(4:32)